Främjande arbete handlar om att arbeta med de faktorer som skapar förutsättningar för lärande och hälsa. Det främjande arbetet skapar en skolas stabila grund.

Lärares uppdrag är att främja lärandet. Ett av elevhälsans uppdrag är att arbeta hälsofrämjande, systematiskt, mot skolans mål. Tillsammans ska lärare och elevhälsa främja både hälsa och lärande. Det har visat sig vara ett svårt uppdrag för elevhälsan att få arbeta mer hälsofrämjande  och på så sätt minska det akuta åtgärdande arbetet. Det hälsofrämjande arbetet innebär att tydliggöra och förstärka friskfaktorer som möjliggör lärande och god hälsa för alla elever. Att arbeta med friskfaktorer är att målmedvetet bygga på det friska, det salutogena för att utveckla barns och elevers psykosociala, pedagogiska och fysiska arbetsmiljö. Det finns en hel del forskning i området som väntar på att omsättas i praktiken. Om vad som skapar förutsättningar för lärande och välmående och om vad som gör att vi mår bra på arbetsplatsen.. och skolan är barn och ungas arbetsplats.

Genom att öka det främjande arbetet minskas risker för att barn och ungdomar ska fara illa i skolan. Triangelns bas, den som främjar hälsa och lärande bör vara omfattande. Den utgör basen för skolans stabila grund.

främja triangel
Skolledare, lärare och elevhälsa kan tillsammans skapa en god lärmiljö om det finns en medvetenhet om vilka främjande faktorer som behöver uppmärksammas, praktiseras och följas upp. Därefter kan gemensamma mål sättas upp och teori omsättas till praktik.

Den psykiska ohälsan har ökat, barn och ungdomar upplever stress och nedstämdhet, somliga orkar inte längre gå till skolan. Det finns ungdomar som inte längre orkar leva. Det är hög tid att förtydliga vilka faktorer som är viktiga för både lärandet och måendet och hur vi kan arbeta hälsofrämjande. För finns inte välmående så finns heller inte plats för lärande och utveckling.

Skolor brister i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet

Kontakt: specialpedagogikforalla@gmail.com

Specialpedagogik för alla på Facebook