Att arbeta förebyggande innebär att identifiera och förhindra riskfaktorer i lärmiljön.Det förebyggande arbetet utgör en skolas skyddsnät.
Det är lättare att stämma i bäcken än i ån. Med förebyggande arbete förhindras eller minskas konsekvensen av olika risker. Det förebyggande arbetet utgår från riskfaktorer i lärmiljön. För att arbeta förebyggande krävs en kännedom om vad som kan riskera lärande och hälsa samt hur dessa risker kan förebyggas. Det handlar således att genom samlad forskning men också via lokala kartläggningar lära sig att uppmärksamma och sedan förhindra att ohälsa och hinder uppstår.  Det förebyggande arbetet utgör mitten av triangeln.

förebygga triangel
Lärare och elevhälsa behöver samverka med det förebyggande arbetet för att tillsammans förhindra att barn och unga far illa i skolan.

Kontakt: specialpedagogikforalla@gmail.com

Specialpedagogik för alla på Facebook